Skip to main content

Živá zahrada v MŠ

By 13. 12. 2023Projekty

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při mateřské škole v obci Křetín

„Živá zahrada“

projekt pro výchovu a vzdělávání v oblasti EVVO v mateřské škole 

      Obsah:

 1. cíle projektu
 2. program projektu
 3. témata projektu Živé zahrady
 4. učivo projektu Živé zahrady
 5. aktivity projektu Živé zahrady
 6. výstupy projektu Živé zahrady
 7. participace zákonných zástupců na projektu Živé zahrady
 8. participace dalších subjektů, další využití Živé zahrady
 9. participace pedagogů a vedení školy

 

Zpracovaly: Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy

Lenka Benešová, vedoucí učitelka MŠ

Ludmila Kroupová, koordinátor EVVO

Projekt schválen pedagogickou radou, dne 27. 11. 2017

Na vědomí: zřizovatel školy

„Živá zahrada“

projekt pro výchovu a vzdělávání v oblasti EVVO v mateřské škole

 1. a) cíle projektu

       Cílem projektu je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí, k sobě i druhým.

Cílem projektu je zlepšovat podmínky výchovy a vzdělávání tak, aby se v nich stále „častěji“ nacházely prostory s živou přírodou, kontakt s „živou“ zahradou, pro účinné ekovýchovné působení.

 1. b) program projektu

     Projekt staví svůj program na výchově vlastní zkušeností, praktické činnosti a na pobytu

v „živé“ zahradě.  Obsah výukových programů je zaměřen na praktické poznávání vztahů a souvislostí mezi lidským životem a okolním prostředím, „živou“ zahradou.

Program probíhá celoročně, prioritní je zážitek z kontaktu s „živou“ zahradou, její poznávání, pozorování, objevování, tvořivost a prožitek. „Živá “ zahrada, která děti přirozeně přitahuje, je prvotním místem, kde se děti učí nahlížet na vlastní zkušenosti z nových pohledů, vede k pochopení, co „živá“ zahrada potřebuje od nás a my od „živé“ zahrady.

 1. c) témata projektu

Výběr témat projektu „živé zahrady“ je koncipován tak, aby zohlednil všechna důležitá témata, která se „živé“ zahrady týkají:

 • Co najdeme v „živé“ zahradě – seznámení, pojmenování prvků „živé“ zahrady
 • Jak žije zahrada – seznámení se základními přírodními jevy, cykly, koloběhem v přírodě
 • Proč je zahrada důležitá  –  význam a potřeba ochrany „živé“ zahrady
 • Problémy a nemoci „živé“ zahrady – seznámení se živly, odpady
 1. d) učivo projektu

     Učivo: bezpečný pohyb a pobyt v „živé“ zahradě, rozlišení a pojmenování přírodních a umělých prvků v „živé“ zahradě, sledování koloběhů v „živé“ zahradě, životní podmínky – význam ovzduší, vody, půdy, rostlinstva a živočišstva „živé“ zahrady, podnebí, počasí, rovnováha v přírodě, ohleduplné chování v „živé“ zahradě, ochrana „živé“ zahrady, seznámení se živly v „živé“ zahradě.

 1. e) aktivity projektu v průběhu kalendářního roku
 • Aktivity sledující průběh kalendářního roku:
 • Září – smyslové vnímání a „živá“ zahrada,

zvuky v přírodě (přírodní „hudební “ nástroje – šlapání suchého listí, lámání klacíku, ťukání dřívek, ťukání kamínky…),

poznej poslepu – poznávání přírodnin, hledej 2 stejné předměty…,

čichová zkouška – koření, léčivky, ohmatej svůj strom – práce ve dvojicích, 1 – zavázané oči, poznávání hmatem – seznámení se stromem se zavázanýma očima,

nalezení stromu bez zavázaných očí,

pozorování odletu stěhovavých ptáků, sběr ovoce, zeleniny, sběr kaštanů pro Lesy ČR,

 • Říjen – poznávání dřevin, poznej poslepu (poznávání přírodnin), herbář listí, přírodní pexeso, sběr šípků, sušení šípků a jejich využití, polní plodiny

pozorování zralých plodů, (ptačí zob, pámelník, trnky, …), rozmnožování rostlin skrze ptáků…

 • Listopad – výstava přírodnin, instalace krmítek pro ptáky, výroba krmítek
 • Prosinec – sledování stop zvířat, zhotovení sádrového odlitku, pozorování ptáků zahrady, krmení ptáků, zvěře, zvířata v zimě – zimní spánek, ježek
 • Leden – nepravý zimní spánek (jezevec), stopy zvířat, ptáků na zahradě, pozorování ptáků             u krmítek,
 • Únor – pozorování počasí, krmení zvěře, ptáků, pozorování ptáků u krmítek, krmení zvěře              s myslivcem
 • Březen – vyvěšení ptačích budek, pozorování čmeláků, pozorování mravence, pěstování bylinek a jejich využití v kuchyni, setí obilí
 • Duben – pozorování ptáků – stavba hnízd, kvetení a pučení stromů, ochrana Země

pozorování života v půdě, žížala, živočichové půdy, šetrné zacházení s živočichy

pozorování včely

 • Květen – pozorování života v zahradě,ptačí zpěv, žabí vajíčka, kvákání žab, housenky babočky kopřivové, motýli
 • Červen – seznámení s rostlinami „živé“ zahrady, herbář rostlin, pozorování hmyzu, letní ovoce, ochutnávka
 • Celoroční aktivity během celého roku:
 • Pozorování stromů, jak vypadá koruna stromu během jara, léta…
 • pozorování zvířat, mapování výskytu zvířat „živé“ zahrady během celého roku
 • pozorování bylin, mapování výskytu bylin „živé“ zahrady během celého roku
 • pozorování počasí a změna „živé“ zahrady na jaře, v létě… v závislosti na počasí, ročního období
 • vliv člověka na „živou“ zahradu během celého roku, péče o „živou“ zahradu během celého roku, údržba „živé“ zahrady
 1. f) výstupy z projektu „živé“ zahrady

      Výstupy, pracovní listy s EVVO tématikou, kalendář „živé“ zahrady, publikace, herbář

Společné zápisy z vlastního nebo společného pozorování do přírodního kalendáře „živé“ zahrady…(přírodní kalendář „živé“ zahrady)

Práce s pracovními listy, EVVO prorůstání s výchovně vzdělávacími cíli mateřské školy, vzájemné prolínání EVVO  s dalšími oblastmi předškolního vzdělávání (pracovní sešit)

Tvorba herbáře – společná práce dětí

 1. g) participace zákonných zástupců na projektu “živé“ zahrady

Participace zákonných zástupců na přípravě a realizaci a údržbě projektu živé“ zahrady

Aktivity se zákonným zástupcem, výchovně vzdělávací činnost, aktivní podíl ZZ na udržování zahrady:

Participace zákonných zástupců na přípravě realizace projektu, sdílení cílů, záměrů, aktivit a působení v rámci projektu, výroba krmítek z kokosového ořechu, akátového dřeva, výroba ptačích budek na jaro, tvorba „hmatových stezek“, hrabání listí, výsadba stromů, ošetření stromů a dřevin proti působení škůdců, prořezávka stromů, sekání zahrady…

 1. h) participace dalších subjektů, další využití „živé“ zahrady

     Participace dalších subjektů podílejících se na výchově a vzdělávání dětí a další využití „živé“ zahrady

„Živá“ zahrada bude přístupná v plné míře i pro další aktivity mimo výchovně vzdělávací činnost mateřské školy a základní školy, pro volnočasové aktivity rodičů s dětmi docházejícími do MŠ, setkávání s dalšími subjekty v prostorách školní zahrady – okolní spolupracující MŠ a ZŠ, mimoškolní činnosti mateřské a základní školy – pohybové hry, soutěže, „jablíčkové“, „dýňové“ odpoledne…

     Jsme si vědomi, že společná rozhodnutí, jednotnost, vzájemná podpora a spolupráce všech zainteresovaných na výchově a vzdělávání dětí v EVVO vede k naplňování vize a s ní spojených cílů, plánů, aktivit mateřské školy v rámci projektu „živé“ zahrady

 1. ch) participace pedagogů a vedení školy

      Participace pedagoga a vedení školy

Pedagogové ve svém výchovném a vzdělávacím působení v oblasti EVVO vyjadřují přesvědčení, že jejich úsilí musí být korunováno úspěchem, že tak, jak semínka vyklíčí, rozkvetou a dají uzrát životaschopným plodům, tak stále častější kontakt s přírodou, „živou“ zahradou bude korunováno aktivními ohleduplnými postoji dětí, jejich odpovědným chováním, k přírodě, životnímu prostředí, k sobě i druhým.

Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní, mají odbornost a zkušenosti v oblasti EVVO, prioritně se zavazují ke vzdělávání, sebevzdělávání v oblasti EVVO, jejich úsilí a snaha je podporována vedením školy. Pedagogové rovněž cítí ze strany vedení materiální a personální podporu v oblasti EVVO  – sdílení, konzultace, vzájemná podpora, vzájemné plánování, motivace.

Výchovné a vzdělávací aktivity pedagogů v oblasti EVVO jsou podporovány zákonnými zástupci dětí, zřizovatelem školy, (účast zákonných zástupců a zřizovatele na aktivitách s EVVO zaměřením.)

 

V Křetíně dne 27. 11. 2017 Mgr. Ivana Pfefrová

ředitelka