Skip to main content

Družina

Školní družina

O přijímání dětí do školní družiny (ŠD) rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce (zápisovém lístku) a splněných kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není nárok. Do ŠD nemusí být přijato dítě, které řádně a včas neplatilo v minulých letech poplatky za ŠD nebo závažným způsobem porušilo řád ŠD.

S ohledem na kapacitu ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníku, dojíždějící žáci a děti ze sociálně slabých rodin. Při překročení kapacity ŠD rozhoduje o přijetí věk dítěte a dojíždění do školy z místa bydliště.

Zápisní lístek

V den zahájení školního roku děti obdrží zápisní lístky, které zákonní zástupci vyplní a obratem vrátí třídní učitelce či vychovatelce ŠD.

Doba pobytu dítěte ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Velmi důležitý je záznam o odchodu dítěte ze školní družiny (v kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu), telefonní číslo zákonných zástupců a zdravotní stav dítěte.

Zadní strana zápisního lístku musí obsahovat sdělení, zda dítě bude odcházet domů ze ŠD samo, nebo bude vyzvedáváno, v kolik hodin a kým. Vše podepsáno zákonným zástupcem.

Pokud Vaše dítě nebude odcházet ze ŠD samo, je nutné doplnit do zápisního lístku do ŠD jména všech osob, které jsou oprávněny dítě vyzvedávat. V případě, že tak neučiníte, nebude dítě osobě, která není uvedena v zápisním lístku vydáno.

Jakékoliv změny údajů v zápisním lístku (změna kontaktních čísel pro případ nenadálých situací, upozornění na zdravotní problémy dítěte) musí zákonní zástupci dodat písemně.

Změna odchodu dítěte ze ŠD či odchod s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče předem vychovatelce písemně (omluvenka ŠD – ke stažení na webu nebo u vychovatelky), doplněné datem a podpisem nebo na email školní družiny (druzina@zsmskretin.cz) vždy nejpozději do 11.00 hodin daného dne. Bez písemné omluvenky bude dítě ze ŠD uvolněno podle údaje na zápisním lístku.

TELEFONICKY ANI SMS OMLOUVAT NELZE.

Upozornění pro rodiče

  • Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD činí 400,-Kč za pololetí.
  • Poplatek za ŠD bude přijímán bezhotovostním převodem na účet.
  • Žádáme o dodržení termínů splatnosti.
  • Pokyny k platbám obdrží zákonní zástupci žáků během měsíce září po zpracování přihlášek do ŠD.

Stanovení výše úplaty ŠD 2024

Provoz ve školní družině

  • Provozní doba: 6.30 – 7.45, 11.35 – 15.45
  • Od 14.30 se děti spojují  do oddělení I.
  • Každou změnu v docházce do ŠD písemně.
  • Žáky je možné vyzvednout do 13.00 hodin, poté až po 14.00 hodině, aby ŠD měla možnost vykonávat nenarušovanou, souvislou činnost i mimo budovu školy.
  • V období školních prázdnin je družina mimo provoz.

Kontakt

druzina@zsmskretin.cz
(mail k omlouvání dětí vždy nejpozději do 11.00 hodin daného dne)