Skip to main content

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Křetín

Školní poradenské pracoviště vzniklo při Základní škole Křetín na počátku školního roku 2016/2017. Jeho činnost vychází z Vyhlášky č.116/2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (platná od 1.9.2011) a z dalších legislativních úprav.

Hlavní oblasti činnosti

(§ 7 č. 197/2016 Sb.)

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Ve Školním poradenském pracovišti při Základní škole Křetín působí školní metodik prevence (Mgr. Eva Havlasová), výchovný poradce (Mgr. Vendula Stejskalová), kteří spolupracují s třídními učiteli, s ředitelkou školy a dalšími pedagogickými pracovníky školy.