MATEŘSKÁ ŠKOLA

Charakteristika

________________________________________________________________________________

OLYMPUS DIGITAL CAMERANaše mateřská škola je jednotřídní – má heterogenní třídu s dětmi zpravidla od 3 do 6 let. Stojí v malebné krajině uprostřed obce v blízkosti Křetínské přehrady. Budova je zrekonstruovaná, svojí architekturou připomíná malý zámeček. Pracují zde dvě kvalifikované pedagogické pracovnice a jedna školnice. Stravování pro nás zajišťuje jídelna v základní škole. Prostorná zahrada je vybavena herními prvky, vyhovující normám EU.

Mateřská škola nese motivační název „Duhová kulička“. Svůj program má zpracován do ŠVP s mottem: „Dítě je kniha, ze které máme číst a do které máme psát“. Chceme z dětí vychovat osobnosti citlivé, laskavé a chápající radosti a strasti života a naučit se je řešit.

________________________________________________________________________________

Zaměření školy

Naší filozofií je vytvářet školu s úzkou vazbou na rodiče, s  klidným, pohodovým prostředím, kde jsou veselé a kamarádské děti se zájmem o dění ve školce a blízké okolí. Děti by měly prožívat radostné dětství v prostředí, kde budou respektovány a rozvíjeny jejich zájmy, potřeby a individuální dovednosti. Záměrem je vytváření co nejvíce příležitostí k tomu, aby se děti uměly dívat kolem sebe, poznávat a rozvíjet vlastní aktivitu a schopnosti. Dítě získává nejen dovednosti, ale i kulturní návyky a citlivý vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Dětem připravujeme programy, které pomáhají v orientaci v každodenním životě a také aktivity spojené se zvyky a svátky. Umožňujeme dostatek pohybu ve třídě i při pobytu venku. Věnujeme se seznamování s hudbou a s tanečními prvky,zprostředkováváme kulturní a estetické zážitky – divadla, hudební vystoupení, výtvarné a tvořivé dílny a společná zábavná odpoledne s rodiči.

Veškerá nabídka vychází z proměn v přírodě, její barevnosti, ze střídání ročních období a je ovlivněna malebnou krajinou a přitažlivým okolím, jako je bývalý zámek, park, rybníky, přehrada, obchody a škola. Naše „Duhová kulička“ vystihuje svým tvarem kulatý tvar zeměkoule a představí dětem pomocí pohádkových příběhů i jiné světadíly.

Důležité je:

 • šťastné a spokojené dítě
 • dobrá spolupráce s rodiči, doplňování rodinné výchovy
 • vytváření příznivého klimatu školy
 • rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby na konci předškolního období bylo schopné zvládat nároky, které jsou na něho běžně kladeny v prostředí rodiny a školy
 • volba činnosti orientovaná k tomu, aby si děti osvojovaly základy klíčových kompetencí
 • podněcování individuálního rozvoje v souladu se schopnostmi a možnostmi každého dítěte
 • osvojování kulturně společenských návyků a dodržování pravidel

Dlouhodobé cíle

Učitelky při své každodenní práci sledují rámcové cíle:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • vzdělávání na základě integrovaného přístupu
 • povzbuzování a motivování k chuti učit se, poznávat a objevovat
 • podporování tělesného rozvoje a zdraví
 • rozvíjení zájmů, nadání a fantazie
 • chápání okolního světa, využívání získaných zkušeností a jejich obohacování
 1. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • dodržování pravidel chování
 • podporování solidarity, spolupráce a péče o mladší a slabší kamarády
 • pěstování vztahů k lidem a výsledkům jejich práce, upevňování kamarádských vztahů
 • zprostředkování kulturních zážitků – tradice, svátky
 • vedení dětí k ochraně životního prostředí
 1. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • rozvíjení a poznávání vlastních zájmů, možností a potřeb
 • rozvíjen sebedůvěry a sebevědomí
 • podílení se na společenském životě v obci (prezentace školy na veřejnosti, společné akce s rodiči)
 • podporování dětí v samostatném rozhodování a uvědomování si odpovědnosti za svoje rozhodnutí

________________________________________________________________________________

Pedagogický sbor a personál

 • Ředitelka: Mgr. Petra Procházková
 • Učitelky:  Lenka Benešová, Bc. Marcela Václavová, DiS. (zástup: Kateřina Konopáčová)
 • Asistentka: Ing. Bc. Helena Piálková
 • Účetní: Libuše Minářová
 • Školnice: Ludmila Nespalová

________________________________________________________________________________

Historie

ms-hist01„K novým školním a předškolním zařízením, která byla uvedena do provozu v říjnu 1982 patří i mateřská škola v Křetíně. Nová budova slouží svému účelu od 8. 10. 1982.“ Tak je zapsána zpráva o nové mš v její kronice. Po zpracování technické stavební dokumentace VUT v Brně byla tato stavba zahájena na jaře 1976. Její realizace byla svěřena Školským stavbám Brno. Hrubou stavbu se ve spolupráci s občany podařilo dokončit na podzim roku 1980.

ms-hist02Během dvou let byl potom dokončeny práce uvnitř MŠ. Hodnota nové mateřské školy byla 3,7 mil. korun. V říjnu 1982 byl provoz MŠ zahájen. MŠ byla dvoutřídní a zapsáno bylo 54 dětí. Ředitelkou školy byla paní Věra Loubalová z Letovic, učitelkami paní Alice Novotná a Milada Matušková z Letovic, Lenka Benešová ze Křetína. Jako kuchařky pracovaly paní Marie Klofáčová a Dana Egerová, uklizečkou byla paní Marie Doskočilová. V MŠ topil pan Emil Pok, o stravování se starala paní Marie Honzáková. Do r. 1988 byla mateřská škola dvoutřídní a různě se zde měnil učitelský sbor. Pracovala zde p. uč. Klímová z Boskovic, Helena Fabiánová z Boskovic, Alena Řezníčková z Vranové a Ivana Ševčíková z Hrádkova.

V r. 1988 se z dvoutřídní MŠ pro malý počet dětí stává škola jednotřídní. Je zde zapsáno 31 dětí, jako ředitelka pracuje p. Věra Loubalová a jako učitelka p. A. Novotná, později L. Benešová. Změnil se i provozní personál, jako školnice pracuje paní Marie Zedníková, práci kuchařky vykonává paní Zdeňka Janků. Topičem byl pan František Flok. Takto školka pracuje až do r. 1991. Pak odchází p. ředitelka Věra Loubalová a na její místo nastupuje paní Jarmila Levá. Proběhly i další změny. Jako topiči pracují A. Král, L. Eger, J. Boucník, ved. stravování paní Věra Janoušková.

V r. 1994 se mateřská škola přestěhovala do rekonstruované budovy ZŠ (č.p. 55) a původní budova MŠ je rozsáhle přestavěna na ZŠ. Zrekonstruovaná budova MŠ připomíná zámeček a je umístěna uprostřed krásné zahrady. Není zde kuchyně, stavování zajišťuje ZŠ, jinak zde děti mají vše, co potřebují. Vedoucí stravování se stává paní Alena Doskočilová. Již nepotřebujeme topiče, protože je zde topení elektrické.

V prosinci r. 2002 došlo ke spojení ZŠ a MŠ Křetín pod jeden právní subjekt.